صفحه اصلی / شرح وظایف

شرح وظایف

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود .
 • ایجاد ھماھنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوھشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوھشی اعضای ھیات علمی
 • ارزیابی و ھماھنگ کردن کلیه فعالیتھای واحدھای تابعه
 • نظارت بر کار شوراھای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • پیشنھاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروھھا به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و ھماھنگی با معاونین دانشگاه جھت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرھیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنھا با مشارکت
 • مدیران واحدھای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازھای مالی، استخدامی، تجھیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به
 • مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
 • شرکت درشوراھای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراھا به اعضای ھیات
 • علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردھمائیھای مربوط
 • بررسی صلاحیت معاونان گروھھا و اظھارنظر درباره آنان
 • یشنھاد بودجه سالانه دانشکده