صفحه اصلی / راه های ارتباطی

راه های ارتباطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم بر روی نقشه:

نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم

تلفن: ۵-۳۷۷۸۰۰۰۱-۰۲۵

کد پستی: ۳۷۱۴۶۶۸۶۶۹

صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۶۴

پست الکترونیک: info[at]msbqom-iau.ac.ir

تلفن : ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱ ۰۲۵

ارتباط با مسئولین: