اعضای گروه روانشناسی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱         دکتر انیس خوش لهجه صدق
دکتری روانشناسی سلامت استادیار رزومه طرح درس
۲         دکتر احمد معصومی دکتری تخصصی
روانپزشکی استادیار رزوومه طرح درس
۳