اعضای گروه کودکان

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱ دکتر فرهاد مهجوریان دکترای تخصصی کودکان استادیار رزومه طرح درس
۲ دکتر محمد تقی هاشمیان دکترای تخصصی کودکان استادیار رزومه طرح درس
۳ دکتر محمدجواد قاسم زاده دکترای تخصصی کودکان استادیار رزومه طرح درس
۴ دکتر نسرین خاکبازان فرد دکترای تخصصی کودکان استادیار رزومه طرح درس
۵ دکتر رمضانی دکترای تخصصی کودکان مدعو رزومه طرح درس
۶ دکتر سیدمحمدهادی امامی فر دکترای تخصصی کودکان مدعو رزومه طرح درس
۷
۸
۹