اعضای گروه جراحی

 

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک مرتبه علمی رشته رزومه طرح درس
۱ دکتر سیدعلی تحویلدار دکترای تخصصی استادیار ارولوژی رزومه طرح درس
۲ دکتر هومن مختارپور دکترای تخصصی مدعو ارولوژی رزومه طرح درس
۳ دکتر آزاده رفیع پور دکترای تخصصی مدعو جراحی عمومی رزومه طرح درس
۴ دکتر روح اله تقوی دکترای تخصصی مدعو جراحی عمومی رزومه طرح درس
۵ دکتر حسین مرتضوی دکترای تخصصی مدعو جراحی عمومی رزومه طرح درس
۶ دکتر محمدحسن پورفخاران دکترای تخصصی استادیار جراحی عمومی رزومه طرح درس
۷ دکتر مهرافشان دکترای تخصصی مدعو جراحی مغز و اعصاب رزومه طرح درس
۸ دکتر بهزاد خلیل اله دکترای تخصصی مدعو جراحی مغز و اعصاب رزومه طرح درس
۹ دکتر زین العابدین دکترای تخصصی مدعو جراحی عمومی رزومه طرح درس
۱۰ دکتر محمدحسین پیشوایی دکترای تخصصی مدعو بیهوشی رزومه طرح درس
۱۱ دکتر علیرضا اسدی دکترای تخصصی مدعو ارتوپدی رزومه طرح درس
۱۲ دکتر مهدی مکرمی دکترای تخصصی مدعو ارتوپدی رزومه طرح درس
۱۳ دکتر رقیه حمیدی دکترای تخصصی مدعو گوش و حلق و بینی رزومه طرح درس
۱۴ دکتر آقا علوی نسب دکترای تخصصی مدعو گوش و حلق و بینی رزومه طرح درس
۱۵ دکتر فاطمه جوادیان دکترای تخصصی استادیار شبکیه چشم رزومه طرح درس
۱۶ دکتر علی رقیبی دکترای تخصصی مدعو چشم رزومه طرح درس
۱۷ دکتر مهدی اسدی دکترای تخصصی مدعو طب اورژانس رزومه طرح درس
۱۸ دکتر علی عبداللهی دکترای تخصصی مدعو طب اورژانس رزومه طرح درس
۱۹ دکتر رسول بابایی دکترای تخصصی مدعو طب اورژانس رزومه طرح درس
۲۰ دکتر برقعی دکترای تخصصی مدعو طب اورژانس رزومه طرح درس
۲۱