اعضای گروه زنان

لطفا دسته ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

 

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱ دکتر مریم عرب مقصودی دکتری تخصصی زنان و زایمان استادیار رزومه طرح درس
۲ دکتر شیما محمدیان دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۳ دکتر کریمه صمدی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۴ دکتر فاطمه اردستانی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۵ دکتر فریبا بهاالدینی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۶ دکتر منیر سلیمی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۷ دکتر فیروزه رحیمی گایینی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۸ دکتر آتنا عابدینی دکتری تخصصی زنان و زایمان مدعو رزومه طرح درس
۹ Table Table Table Table Table
۱۰ Table Table Table Table Table
۱۱ Table Table Table Table Table