معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
محمد
دخیلی
قارچ شناسی
دکتری
به زودی
محمددادخواهبیوشیمی بالینیدکتریبه زودی
محمد رضایزدیانفیزیولوژیدکتریبه زودی
محمدخوشروایمونولوژیدکتریبه زودی
محسناسلامیآناتومیدکتریبه زودی
سید رضاموسویپاتولوژیدکتریبه زودی
حسیندرگاهیمدیریت بهداشتدکتریبه زودی