معرفی رشته

نام دوره و تعریف رشته
تاریخچه رشته و پیشرفتهای جدید
نقش دانش آموختگان
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو
رشته مشابه در داخل کشور
رشته مشابه در خارج از کشور
آینده تحصیلی
طول دوره و ساختار آن