اهداف و رسالات

ارزش ها و باورها (فلسفه برنامه)
ماموریت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی
چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی
اهداف کلی
نقش دانش آموختگان
وظایف حرفه ای دانش آموختگان
استراتژی های اجرایی برنامه