معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه مامائی:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
مهیندخت سعادتمندآموزش ماماییکارشناس ارشددریافت
لیلا کاظم نژادآموزش ماماییکارشناس ارشددریافت
فاطمهرفیعیبهداشت مادر و کودککارشناس ارشددریافت
ملیحه مهرمنشبهداشت مادر و کودککارشناس ارشدبه زودی
فاطمه مومن زادهآموزش ماماییکارشناس ارشددریافت
سمیرا مخلصیآموزش ماماییکارشناس ارشد-دانشجوی دکترادریافت
مرجانهمتیانآموزش ماماییکارشناس ارشدبه زودی
زهرابزاز بنیسیمامایی قانونیکارشناس ارشدبه زودی