معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه پرستاری:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
مرجانرسولیداخلی - جراحیکارشناسی ارشدبه زودی
فریباپرویزیکودکانکارشناسی ارشدبه زودی
مهدیشیخناروان پرستاریکارشناسی ارشدبه زودی
زهرهقمری زارعمدیریت پرستاریکارشناسی ارشدبه زودی
نسیم
رسولی
داخلی - جراحی
کارشناسی ارشد
به زودی
مریمعزیزیآموزشدانشجوی دکترابه زودی
زهراعلیزادهآموزشدانشجوی دکترابه زودی
ملیحهمهرمنشبهداشت مادر و کودککارشناسی ارشدبه زودی