صفحه اصلی / گروه های آموزشی / علوم آزمایشگاهی / اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱         محمد دخیلی دکتری قارچ شناسی دانشیار رزومه طرح درس
۲         ابوالفضل دادخواه دکتری بیوشیمی بالینی دانشیار رزومه طرح درس
۳         محمد  خوشرو دکتری ایمنی شناسی پزشکی استادیار رزومه طرح درس
۴         سید رضا موسوی دکتری پاتولوژی استادیار رزومه طرح درس
۵         محسن خسروی دکتری بیوشیمی بالینی استادیار رزومه طرح درس
۶         منا روزبهانی دکتری انگل شناسی پزشکی استادیار رزومه طرح درس
۷         علی جوادی دکتری باکتری شناسی پزشکی استادیار رزومه طرح درس