صفحه اصلی / گروه های آموزشی / مامایی / اعضای گروه مامایی

اعضای گروه مامایی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱         مهین دخت سعادتمند کارشناسی ارشد مامایی مربی رزومه به زودی
۲         لیلا کاظم نژاد ماتک کارشناسی ارشد مامایی مربی رزومه به زودی
۳         ملیحه مهر منش کارشناسی ارشد مامایی مربی رزومه به زودی
۴         فاطمه رفیعی کارشناسی ارشد مامایی مربی رزومه به زودی
۵         فاطمه مومن زاده کارشناسی ارشد مامایی مربی رزومه به زودی
۶         سمیرا مخلصی دکتری مامایی استادیار رزومه به زودی
۷         زهرا بزاز بنسی کارشناسی ارشد مامایی مربی به زودی به زودی