صفحه اصلی / گروه های آموزشی / پرستاری / اعضای گروه پرستاری

اعضای گروه پرستاری

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱         مرجان رسولی کارشناسی ارشد پرستاری مربی رزومه به زودی
۲         زهره قمری کارشناسی ارشد پرستاری مربی رزومه به زودی
۳         مریم عزیزی ارشناسی ارشد پرستاری مربی به زودی به زودی
۴         فریبا پرویزی کارشناسی ارشد پرستاری مربی رزومه به زودی
۵         نسیم رسولی کارشناسی ارشد پرستاری مربی رزومه به زودی