معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه پزشک عمومی:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
ابوالفضل مظفریریهفوق تخصصبه زودی
سعید یزدانیگوارشفوق تخصصبه زودی
محسن نوروزیروماتولوژیفوق تخصصبه زودی
فرهاد مهجوریانکودکاندکترای تخصصیبه زودی
محمد تقی هاشمیانکودکاندکترای تخصصیبه زودی
محمدجواد قاسم زادهکودکاندکترای تخصصیبه زودی
مریم تشویقیخون و انکولوژی کودکانفوق تخصصبه زودی
احمد معصومیروان پزشکیدکترای تخصصیبه زودی
علی اکبر ریاحینعفونیدکترای تخصصیبه زودی
حمیدرضا نشاطقلبفوق تخصصبه زودی
سید علی تحویلدارارولوژیدکترای تخصصیبه زودی
مریم عرب مقصودیزناندکترای تخصصیبه زودی
نادر اربابیپوستدکترای تخصصیبه زودی
فاطمه جوادیانشبکیه چشمفوق تخصصبه زودی
مهدی نجفی نشلینورولوژیدکترای تخصصیبه زودی
مهدی فخارانداخلیدکترای تخصصیبه زودی
محمد دخیلیقارچ شناسیدکترای تخصصیبه زودی
ابوالفضل دادخواهبیوشیمیدکترای تخصصیبه زودی
محمد بربرستانیآناتمیدکترای تخصصیبه زودی
محمد رضا یزدیانفیزیولوژیدکترای تخصصیبه زودی
محمد خوشروایمنی شناسیدکترای تخصصیبه زودی
محسن اسلامیبافت شناسیدکترای تخصصیبه زودی
سیدرضا موسویپاتولوژیدکترای تخصصیبه زودی
حسین درگاهیمدیریت بهداشتدکترای تخصصیبه زودی
سید سهیل آقاییمیکروب شناسیدکترای تخصصیبه زودی