اعضای هیات علمی

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک رشته مرتبه علمی رزومه طرح درس
۱ دکتر محمد بربرستانی    دکترای تخصصی     آناتومی  استاد رزومه  آناتومی
۲ دکتر حسین درگاهی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد رزومه آداب پزشکی
۳ دکتر غلامرضا شریفی راد دکترای تخصصی آموزش بهداشت استاد رزومه خدمات بهداشتی
۴ دکتر محمد دخیلی دکترای تخصصی قارچ شناسی دانشیار رزومه طرح درس
۵ دکتر ابوالفضل دادخواه تهرانی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار رزومه بیوشیمی
۶ دکتر سید رضا موسوی دکترای تخصصی پاتولوژی استادیار رزومه پاتولوژی
۷ دکتر مونا روز بهانی دکترای تخصصی انگل شناسی استادیار رزومه انگل شناسی
۸ دکتر محسن خسروی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی استادیار رزومه طرح درس
۹ دکتر محمدرضا یزدیان دکترای تخصصی فیزیولوژی استادیار رزومه فیزیولوژی سلولی
۱۰ دکتر محمد خوشرو دکترای تخصصی ایمنی شناسی استادیار رزومه ایمنی شناسی
۱۱ دکتر کامبیز روشنایی دکترای تخصصی فیزیولوژی استادیار رزومه طرح درس
۱۲ دکتر علی جوادی دکترای تخصصی باکتری شناسی استادیار رزومه باکتری شناسی
۱۳ دکتر نادر حقیقی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی مربی رزومه فیزیک پزشکی
۱۴ مجتبی سهرابی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی مربی رزومه ژنتیک
۱۵ دکتر مجید متقی نژاد دکترای تخصصی فارماکولوژی مدعو رزومه طرح درس
۱۶ دکتر مجید نجفی دکترای تخصصی فارماکولوژی مدعو رزومه طرح درس
۱۷ دکتر فاطمه موثقی دکترای تخصصی آناتومی مدعو رزومه طرح درس
۱۸ دکتر چگینی دکترای تخصصی علوم تشریح مدعو رزومه طرح درس
۱۹ دکتر مهشید فاضلی پور دکترای تخصصی علوم تشریح مدعو رزومه طرح درس
۲۰ دکتر موسوی دکترای تخصصی علوم تشریح مدعو رزومه طرح درس
۲۱ دکتر سیمین دارابی دکترای تخصصی فیزیولوژی مدعو رزومه فیزیولوژی